Juridisch advies bestuurlijke en ambtelijke reorganisatie

Bestuurlijke en ambtelijke reorganisatie

Organisaties veranderen. Fusies, herindelingen of overname van complexe, nieuwe taken geven onzekerheid en roepen vragen op. De veranderingen vragen ook om aanpassing aan de kant van de medewerkers. Als veranderingen gevolgen hebben voor de rechtspositie van het personeel of het bestuur zitten daar juridisch allerlei haken en ogen aan. Effectief veranderen vraagt dan ook gedegen juridische kennis en het vermogen om daar op adequate wijze mee om te gaan. Wij maken voor u de vertaalslag van oude organisatievormen naar nieuwe contractverhoudingen. Ook - of zelfs - nu ambtenaren “gewone werknemers” worden.

De juridische expertise, juiste aanpak en attitude

Grondige kennis van het arbeids-, ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht is nodig om de complexe juridische gevolgen van een organisatieverandering te managen. Maar kennis alleen is niet voldoende. Besluitvormingsprocedures moeten efficiënt en effectief ingericht en geborgd worden. Omgaan met weerstanden van betrokken partijen en doeltreffend en respectvol onderhandelen is daarbij van groot belang. Onze adviseurs zijn getrainde onderhandelaars en ervaren co-managers. Zij coachen u bij het maken van keuzes.Wat kunt u van ons verwachten?


Voor particulieren

Samen met u analyseren we de situatie en de voorgenomen plannen en adviseren u over de mogelijkheden en de beste aanpak. Bent u er niet zeker van dat uw belangen voldoende worden gewaarborgd binnen uw organisatie of blijven vragen onbeantwoord? Samen met u gaan wij het gesprek met uw werkgever aan!

  • Informatie en advies over de gevolgen van het sociaal plan voor uw rechtspositie en uw pensioenaanspraken
  • Mogelijke alternatieven die u aan de werkgever zou kunnen voorleggen
  • Voeren van overleg met uw werkgever, samen met u, over de door u gewenste garanties
  • Advies bij het plaatsings- en inpassingproces
  • Zo nodig als uw procesvertegenwoordiger optreden in een bezwaar- of beroepsprocedure
  • Advies over een maatwerkovereenkomst indien u een specifieke rol of functie heeft tijdens de voorbereiding van de organisatieverandering

Het eerste gesprek is vrijblijvend en kost niets. Kiest u ervoor het traject met ons te doorlopen dan maken we duidelijke afspraken over onze inzet en kosten.

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81