handen vkp

Arbeidsvoorwaarden personeel en rechtspositie

Arbeidsvoorwaarden en rechtsposities zijn collectief (sectoraal) geregeld in een cao. In bepaalde sectoren, zoals de sector gemeenten, kunnen organisaties zelf ook onderdelen van de rechtspositie regelen. De juiste interpretatie van de regels en de toepassing ervan is echter niet eenvoudig. Werkgevers maken soms fouten, maar ook om andere redenen kunnen medewerkers het oneens zijn met een voornemen of besluit van hun werkgever. Problemen ontstaan vaak over de juiste uitleg en toepassing van de regels, zeker wanneer die niet (meer) goed passen bij de organisatie. Afwijken van de regels is soms mogelijk of zelfs noodzakelijk. Dat vraagt om een juridische toetsing en kennis en overzicht van het geheel van arbeidsvoorwaarden en rechtspositionele regels en regelingen.Wat kunt u van ons verwachten?


Voor particulieren

Wij beantwoorden uw vragen en adviseren u over de consequenties van het eventueel niet instemmen met dat wat uw werkgever voorstelt of heeft beslist. Indien nodig overleggen wij met of namens u met uw werkgever. Mocht er werkelijk sprake zijn van een geschil dan kunnen wij als procesvertegenwoordiger voor u optreden óf u adviseren en begeleiden bij een procedure.

  • Juridische toetsing van een voornemen of besluit over uw rechtspositie
  • Advies en begeleiding bij een geschil over uw rechtspositie
  • Overleg voeren met uw werkgever om tot een oplossing te komen
  • Procesvertegenwoordiging in bezwaren- of beroepsprocedures
  • Second opinion over elders door u ingewonnen advies
  • Advies over de uitvoering van een vaststellingsovereenkomst, vertrekregeling of toepassing van de toegekende werkloosheidsuitkering

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81